Sodelovanje z agencijami

Bi radi v vaši potovalni agenciji prodajali naša potovanja? Potem si, prosimo, pazljivo preberite sledeči partnerski sporazum, ki tvori pravno podlago za partnerstvo med TravelTrex GmbH, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln, Nemčija, (v nadaljevanju TT) in agencijo in je za obe strani obvezujoč. Vaše strinjanje nam potrdite tako, da kliknete na povezavo pod tem odstavku ali na koncu besedila, kar vas vodi neposredno k prijavi.

Partnerski program je osnovan na sledenju piškotkov (Cookie-Tracking), SnowTrex piškotek je veljaven 30 dni. Po prijavi v partnerski program so lahko partnerske povezave izdelane na vseh poljubnih podstraneh spletne strani SnowTrex, poleg tega so možne različne postavitve kot tudi "white-label" rešitve in prilagoditev na vsakokraten dizajn spletne strani partnerja. Pri tem lahko izbirate različna oglaševalska sredstva (pasice, logotipi itd.), ki omogočajo hitro in nezapleteno vključitev.


Vsebina partnerskega sporazuma
 1. Predmet pogodbe
 2. Obveznosti agencije
 3. Obveznosti organizatorja
 4. Prodajna promocija
 5. Rezerviranje potovanja, potrdilo potovanja in plačilni promet
 6. Konec pogodbe
 7. Zavarovanje tajnosti
 8. Varstvo podatkov
 9. Določanje provizije
 10. Sodna pristojnost
 11. Spremembe pogodbe
 12. Jamstva in odgovornosti
 13. Končna določila

 1. Predmet pogodbe

  Obe zgoraj omenjeni podjetji sta se odločili skupaj prodajati potovanja. Ta od TT organizirana potovanja bodo od TT vnaprej pod danimi pogoji, cenami in opisi, vključno z morebitnimi naknadnimi spremembami, strankam od agencije v imenu in na račun TT posredovana.

  V osebnem partnerskem območju TT agenciji ponuja na izbiro oglaševalska sredstva (logotipe, pasice, grafike in besedila) kot tudi natančno navodilo za vključitev programa v spletno stran agencije. S sklenitvijo pogodbe dobi agencija štirimestno partnersko kodo. S pomočjo preko programa dodeljenih povezav s partnersko kodo (partnerjev piškotek) bodo registrirane tiste stranke, ki so do trgovčeve spletne strani prišli preko spletne strani agencije.Agencija prejme provizijo v skladu z ustvarjenim prihodkom z izdelki in storitvami, ki je nastal na podlagi neposredne spletne povezave na spletno stran TT. Izdelki in storitve, ki niso eksplicitno ponujeni v okviru partnerskega programa - npr. ponudbe s strani tretjih - so izključene iz obračunavanja provizije.

  Agencija izrecno izjavlja, da posluje v skladu z nemškim zakonom o davku na prihodek in potrjuje da bo svoje davčne obveznosti od prodaje izpolnjevala samostojno. Če je agencija po 19. odstavku 1. člena manjše podjetje in je po 19. odstavku 2. člena oproščena davka od prometa, mora to nemudoma sporočiti TT.
 2. Obveznosti agencije

  Agencija se zavezuje, da bo promovirala ponudbe in storitve TT z vestnostjo skrbnega prodajalca; to velja tudi za zaposlene in zunanje sodelavce agencije. Zlasti se agencija zavezuje, da:
  • bo potencialnim strankam brezplačno posredovala vse potrebne informacije glede ponudb TT in da bo aktivno prodajala storitve TT z uporabo vseh lastnih strategij prodaje;
  • bo pred strankami nastopala izključno kot posrednik storitev TT in poudarila, da pravno zavezujoče potrdilo rezervacije potovanja poteka izključno preko organizatorja;
  • ni posrednik oz. da ne dela za tretje agencije, katerim je TT odrekla sodelovanje;
  • bo takoj sporočila TT stornacijo potovanja in datum prošnje za stornacijo kot tudi ime stranke;
  • bo takoj posredovala TT reklamacije glede potovanja;
  • bodo strankam svetovali kvalificirani sodelavci;
  • se ne bo vmešavala v prodajno dejavnost ostalih distribucijskih partnerjev TT;
  • bo posredovala vse ponudbe organizatorja, njihove veljavne cene, pogoje prevoza in potovanja ter plačilne pogoje kot tudi vse razpoložljive informacije in jih tudi v medijih predstaviti s tem namenom;
  • bo ob spletni vključitvi izdelke oz. oglaševanja TT namestila TravelTrex piškotek samo takrat, ko stranka aktivno stopi v stik s spletno stranjo TT, t.j. ko klikne na eno od integriranih oglaševanj TT na partnerjevi spletni strani, ali v primeru, ko ima agencija spletno stran trgovca neposredno integrirano, tako da vodi neposredno na spletno stran trgovca. V nasprotnem primeru je namestitev piškotkov in zahteva do s tem povezane provizije prepovedana. V primeru kršitve je agencija dolžna plačati dogovorjeno pogodbeno globo v višini 5.000 €.
  V primeru, da agencija krši te obveznosti in bi zato prišlo do morebitne odškodninske tožbe proti TT s strani tretjih oseb, je agencija obvezana, da oprosti TT teh obtožb in sama prevzame vso odgovornost oz. da plača odškodnino TT. To velja tudi za stroške, ki bi nastali ob morebitni obrambi zober tožbe in ostale sodne stroške ali stroške, ki bi nastali zaradi očitne zlorabe s strani pogodbenega partnerja.V primeru, da bi po krivdi agencije rezervacija ne bila izvedena, lahko TT od nje terja vračilo stroškov odpovedi potovanja v skladu s svojimi pogoji potovanja in plačevanja.

  Agenciji je prepuščeno, da dokaže, da je nastala škoda bistveno manjša. Organizator si pridržuje pravico terjati višjo odškodnino.

  Agencija ne sme oblikovati svoje spletne strani na način, ki bi vodil do nevarnosti zamenjave s spletno stranjo trgovca ali bi dajal vtis, da je partnerjeva spletna stran v celoti ali deloma trgovčeva. Izjeme so spletne strani, ki jih trgovec daje na razpolago v okviru partnerskega programa. Poleg tega pogodbenemu partnerju je prepovedano oglaševanje v spletnih seznamih in iskalnikih (Google, Yahoo itd.) z uporabo ključne besede SNOWTREX (tudi s spremenjenem črkovanjem), npr. v Google AdWords, ker je SNOWTREX zaščitena blagovna znamka. Za ime znamke SNOWTREX kot tudi imena znamke s spremenjenim/napačnim črkovanjem je potrebno uporabiti negativno ujemanje (in ne širokega ujemanja). V primeru zlorabe je predvideno plačilo pogodbene globe v višini 1500 €. Trgovec si pridržuje pravico uveljavljati še nadaljne zahteve. Agencija tudi ni upravičena izdelati in sprejemati ponudbe v imenu trgovca ali zastopati trgovca. Poleg tega agencija ne sme dajati vtisa, da je pravni zastopnik trgovca. Ob kršitvi teh določil je programski partner dolžan trgovcu plačati celotno odškodnino.
 3. Obveznosti organizatorja

  Podjetje TT se zavezuje, da bo spoštovalo vse dolžnosti kot organizator potovanja. To vključuje tudi skrb za stranke preko svojega klicnega centra. TT oprošča agencijo za morebitne zahteve strank, vedno in samo, ko te zahteve ne zadevajo delovanja agencije kot posrednik ali organizator potovanja.

  Morebitne odškodninske tožbe in reklamacije, povezane z izvedbo potovanja, so izključno v domeni TT. V primeru, da bi bil TT zaradi malomarnosti agencije dolžan plačati strankam odškodnino, se ustrezen znesek zaračuna agenciji. Enako velja tudi za stroške pravnega zastopstva.

  TT se zlasti zavezuje, da bo natančno obravnaval rezervacije, upoštevajoč njihov časovni vrstni red. To velja tudi za reklamacije.
 4. Prodajna promocija

  Oglaševanje agencije, kjer je prikazan izdelek TT, potrebuje pred objavo strinjanje TT. Pri predstavitvi v elektronskih medijih kot so svetovni splet, video tekst itd., je dovoljena uporaba logotipov TT oz. posredovanje logotipov itd. samo ob pisnem soglasju TT.

  S sklenitvijo pogodbe partner dobi neprenosljivo pravico, da se lahko kadarkoli odpove pravici, da uporablja na spletni strani trgovca dobljeno gradivo za oglaševanje preko izdelave spletnih povezav do spletne strani trgovca. Ta pravica pa partnerja ne upravičuje, da bi omenjeno gradivo spreminjal ali drugače obdelal, razen v primeru pisnega dovoljenja trgovca.
  Reklamnega materiala se ne sme uporabljati za noben drug namen kot za reklamo SnowTrex izdelkov.
  Ta licenca preneha z odpovedjo pogodbe.
  Sprememba URL naslova spletne strani pogodbenega partnerja se ne šteje kot sprememba pogodbe - pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz pogodbe ostajajo tako nespremenjene.

  TT bo Agencijo redno obveščal o aktualnih novostih glede proizvodov in programa v okviru newsletterja za partnerje. O teh novostih ga bo obvestil na elektronski naslov, ki ga je Agencija vnesla v območju za partnerje. Strinjanje s prejemanjem newsletterja za partnerje, ki ga je Agencija podala s sklenitvijo pogodbe, se lahko prekliče kadarkoli.
 5. Rezerviranje potovanja, potrdilo potovanja in plačilni promet

  1. Rezervacija poteka na spletni strani http://www.snowtrex.si/buchung.html z vnosom partnerske kode in s takojšnjo spletno rezervacijo. V primeru, da bi izbrali drugačen način rezervacije, ne moremo zagotoviti dodelitve provizije.
  2. Agencija ima pravno moč, da zagotovi rezervacijo svojim strankam in poskrbi za to, da je stranka seznanjena z aktualnimi pogoji potovanja TT. Rezervacija mora vsebovati ime, naslov in datum rojstva stranke kot tudi ime in datum rojstva sopotnikov. Vnos naslova agencije ni dovoljeno. Potovalna pogodba je efektivna samo s potrdilom potovanja stranki s strani TT - sprejetje ponudbe je prav tako možno samo s strani TT. Agencija, s katero je sklenjena pogodba s TT, odgovarja za vse rezervacije, ki so bile narejene z njeno partnersko kodo. Rezervacije so vedno obvezujoče. Ob odpovedi potovanja je potrebno plačati stroške stornacije. Za spremembo rezervacije je potrebno doplačilo.
  3. Rezervacija mora vsebovati priimek, ime, datum rojstva, naslov, e-naslov in številko telefona stranke kot tudi priimek, ime in datum rojstva sopotnikov. Vnos naslova agencije ni dovoljeno. Posredovanje podatkov rezervacije tretjim osebam je dovoljeno samo ob izrecni pisni privolitvi TT.
  4. Plačilni promet poteka preko neposrednega nakazila: celotni plačilni promet poteka izključno neposredno med TT in stranko. Nakazilo agenciji je možno samo s predhodnim pisnim soglasjem.

 6. Konec pogodbe

  1. Obojestranski odpovedni rok je tri mesece pred koncem meseca. Odpoved mora biti v pisni obliki.
  2. Pogodba je lahko odpovedana brez upoštevanja časovnega roka ob
   • vložitvi zahteva za začetek stečajnega postopka zoper lastnika ali družabnikov agencije ali zoper agencije;
   • uporabi slikovnega in besedilnega gradiva brez dovoljenja s strani agencije;
   • uporabi prodajnih informacij s strani agencije na drugih, od TT neodobrenih platformah.
   Ob prisotnosti dodatnega pomembnega razloga, zlasti ob neizpolnjevanju oz. kršitvah pogodbe in ob škodovanju interesom in ugledu TT, je prav tako možna takojšnja odpoved pogodbe.
  3. Tudi po prenehanju pogodbe, neodvisno od razloga, obojestranske obveznosti, ki jih določa pogodba, ostajajo, dokler niso poravnane vse poslovne transakcije.
  4. Po prenehanju pogodbe mora agencija nemudoma odstraniti vse reference na TT in njegove blagovne znamke - tudi na spletu (npr. pasice). Agencija ne sme več uporabljati imena TT v pisnem prometu in pri ostalih objavah, kot tudi ne sme več ponujati izdelke TT. Agencija mora tudi nemudoma vrniti vse oglaševalsko gradivo - najkasneje ob izteku vseh tekočih poslovnih transakcij.

 7. Zavarovanje tajnosti

  Ker imata v času sodelovanja obe pogodbeni stranki dostop do poslovnih informacij druge pogodbene stranke (verbalnih kot tudi pisnih), ki zadevajo poslovne načrte, izdelke, storitve, razvoj, finance, raziskovanje in ostale poslovne vidike, kot tudi na to sloneče ocene in analize se zavezujeta, da bosta z njimi zaupno ravnali.
  To velja posebaj za višino provizije.Varovanje zaupnih podatkov ne velja za splošno znane informacije ali za informacije, ki so dostopne preko javno dostopnih virov in obenem niso vir posamezne pogodbene stranke.Pravila, ki zadevajo varovanje zaupnih podatkov veljajo tudi po prenehanju veljanja pogodbe.
 8. Varstvo podatkov

  Pogodbene strani se zavezujeta, da bosta s podatki strank, ki so dostopni v okviru in za izvajanje te pogodbe, skrbno ravnali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Tovrstne podatki se lahko uporabljajo samo za pravne namene oglaševanja, ne sem se jih razkriti tretjim osebam in ne sme se jih uporabljati po končanju pogodbe.
 9. Določanje provizije

  1. Način obračuna
   Agencija dobi za posredovanje storitev TT provizijo v višini 7 %. Pravica do provizije prične z dnevom začetka potovanja, obračun in plačilo provizije je mesečno.

   S plačilom provizije so vsi stroški, izdatki in zahteve, ki so povezane s posredovanjem izdelkov TT s strani agencije, v celoti poravnani.

  2. Osnova za izračun
   Osnova za izračun provizije je promet v "evro" valuti, v skladu z menjalnim tečajem, ki ga določi TT na dan rezervacije. V proviziji je vključen celoten promet, tudi rezervirane dodatne storitve. Za izračun provizije se v celoti upoštevajo tudi stroški stornacije kot tudi dodatne rezervacije in spremembe rezervacije. Partnerski program je osnovan na sledenju piškotkov (Cookie Tracking). SnowTrex piškotek s konkretno partnersko kodo je veljaven 30 dni. Na tej osnovi se partnerjem računa ustvarjen promet.

   Ker TT ob prodaji smučarskih kart dobi zelo majhno provizijo ali je celo ne dobi (npr. Ischgl), se za smučarske karte praviloma ne računa provizija. Tudi za dodatna doplačila in takse (npr. turistična taksa, key card, provizija za plačilo s kreditno kartico) se ne plačuje provizije, kot tudi za rezervacijo letov ne, saj TT za to storitev stranki ne računa provizije.

   Ni možno zahtevati provizije, ko stranka ne poravna celotnega plačila. Provizija je izračunana na podlagi dejanskega plačila stranke.

   Ko rezervirano potovanje ne more biti izvedeno zaradi višje sile, ali ko ni mogoče doseči minimalnega števila potnikov, agencija ni upravičena do zahteve provizije. V primeru, da je potovanje samo deloma odpovedano, se provizija izračuna na podlagi spremenjene cene potovanja.

  3. Dodatna provizija ob naknadni rezervaciji dodatnih storitev
   Dodatne storitve, kot npr. izposoja opreme in tečaji, so bistveni sestavni del izdelkov trgovca. Ker zaradi tehničnih razlogov (številni IBE/CRS npr. le-teh ne morejo prikazati), ali ker stranke teh storitev ne poznajo, zato le-te ne morejo biti rezervirane, si TT pridržuje pravico, da stranke po opravljeni rezervaciji informira o številnih prednostih teh dodatnih storitev. Ta storitev je za agencije brezplačna in tudi same imajo korist od prodaje teh storitev, saj se prihodek poveča. Zaščita stranke ostaja v celoti nespremenjena.

 10. Sodna pristojnost

  Za pogodbo velja nemška zakonodaja. Ob morebitnem pravnem sporu je pristojno sodišče v Kölnu.
 11. Spremembe pogodbe

  TT si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravilnik in določila tega dogovora. Agencija bo o tem obveščena po elektronski pošti. V primeru, da v roku enega tedna ob nastopu spremembe agencija ne odpove pogodbe, pomeni, da se strinja s spremembo.
 12. Jamstva in odgovornosti

  TT zagotavlja, da njegova spletna stran deluje v okviru trenutnih tehničnih možnostih in ne prevzema odgovornosti.Sicer je odgovornost pravnih zastopnikov in pomočnikov TT omejena na naklepno in hudo malomarnost. V primeru pogodbene odškodninske obveznosti TT je odgovornost za materialno škodo ob predvidljivi škodi omejena največ na višino prejete provizije v zadnjem mesecu.
 13. Končna določila

  V primeru, da je katero od pogodbenih določil neveljavno, se bosta partnerja potrudila skupaj najti določilo, ki bi se čimbolj približalo ekonomskemu namenu neveljavnega določila. Veljavnost ostalih določil ostaja nespremenjena. Ustni sporazumi se ne sklepajo. Spremembe te pogodbe so možne samo v pisni obliki. To velja tudi za spremembo o sami zahtevi po pisni obliki.Svetovanje agencijam

Svetovanje agencijam

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

01 88 88 156
pon.-čet.: 10:00-18:00
pet.: 10:00-15:30
sob.- ned.: zaprto